Unit Kemahiran Dinamika

PENGENALAN

Kemahiran (skills) adalah bersifat dinamik, proaktif dan berubah, sesuai dengan keperluan semasa seiring dengan transformasi pendidikan negara. Wujud kesinambungan usaha menyuburkan aspek kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar program matrikulasi dan institut pengajian tinggi (IPT).

MISI

Melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

VISI

Melahirkan pelajar yang berilmu, bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

 

Sukatan Pelajaran

PENGURUSAN DIRI

KOMUNIKASI INTERPERSONAL & KEMAHIRAN BERPASUKAN

NEGARA & KEWARGANEGARAAN

 1. Kehidupan Berwawasan

 • Visi & Misi

 • Pengurusan Waktu

 • Imej Diri

 • Pengurusan Stres 

   2. Kehidupan Beretika

 • Protokol & Etiket Sosial

 • Etiket di Meja Makan

 

 1. Asas Komunikasi, Kemahiran Mendengar & Empati

 2. Cara Perhubungan & Corak komunikasi

 3. Temu Duga

 4. Ucapan Awam

 5. Kepimpinan & Budaya Berpasukan

 

 1. Raja Berperlembagaan & Demokrasi  Berparlimen

 2. Sistem dan Struktur    Pentadbiran Malaysia

 3. Perlembagaan: Hak Peranan & Tanggungjawab 

 4. Pembangunan dan Perpaduan

 

Rujukan

PENGURUSAN KENDIRI

Bird. P. 1997. Penampilan imej. Kuala Lumpur, Inst. Terjemahan Negara Malaysia Bhd.

Butler G. & Hope T. 1997. Manage your mind. New York, Oxford University Press.

Covey. S.R. 1999. First things first. United Kingdom, Simon & Schuster Com.

Goudey P. 2000. The Unofficial Guide to beating stress. New York, IDG Books Worldwide Inc.

Hj. Ab. Fatah Hasan. 1994. Penggunaan minda yang optimum dalam pembelajaran. Johor Bharu, Universiti Teknologi Malaysia.

Lindenfield G. & Vandenburg M. 2000. Positive under pressure: how to be calm and effective when the heat is on. London, Harper Collins Publishers.

Mitchell.M & Corr.J. 2000. Bussines etiquette. The complete idiot’s guide. Macmillan USA,Inc.

Mitchell.M & Corr.J. 2000. Etiquette. The complete idiot’s guide. Macmillan USA,Inc.

Mokhtar Hj Mohd Tohar. 2001. Protokol di Malaysia: Tradisi dan amalan. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noor Aini Syed Amir. Jadilah wanita yang dikagumi. Kuala Lumpur, Time Book International.

Rahmat Ismail. 1997. Etika sosial : Satu peradaban dalam kehidupan sosial manusia. Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Robiah K. Hamzah. 2002. Teknik dan strategi membimbing remaja : Pengurusan diri. Kuala Lumpur, PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Robiah K. Hamzah. 2002. Teknik dan strategi membimbing remaja : Penampilan diri berkualiti. Kuala Lumpur, PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Tracy B. 2003. Goals: How to get everything you want – faster than you ever thought possible. San Francisco, Beret-Koehler Publishers, Inc.

Zaini Ujang. 1997. Masa: Konsep dan pengurusan. Kuala Lumpur, Penerbitan Al-Azim.

 

KOMUNIKASI INTERPERSONAL & KEMAHIRAN BERPASUKAN

Abdullah Ali. 1986. Malaysian protocol and correct forms of address. Kuala Lumpur, Times Books International.

Abdullah Hassan. 2002. Teori dan teknik ucapan berpengaruh. Kuala Lumpur, PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Abdul Muati @ Zamri b. Ahmad. 1994. Panduan pengucapan awam. Serdang, Selangor, Univesiti Putra Malaysia.

Abdul Muati @ Zamri b. Ahmad. 2001. Santun komunikasi. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa & Pustaka.

Abdul Rahman Abdul Aziz. 2000. Kemahiran sosial asas. Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Aziz Salleh. 2003. Teknik berkomunikasi dan berinteraksi yang efektif. Shah Alam, Selangor, Karisma Publications Sdn. Bhd.

Covey S.R. 1996. 7 tabiat orang yang amat berkesan, New Jersey, Prentice Hall.

Hindle.T. 1998. Interviewing skills. New York, DK Publishing, Inc.

Hunt.G.T. 1981. Public speaking. New Jersey, Prentice Hall.

Jagjeet Singh & Andrian. 1996. Menghadiri temu duga. Shah Alam, Federal Publications Sdn Bhd.

Kouzers J.M. & Posner B.Z. 1993. Credibility: How leaders gain and lose it, why people demand it. San Francisco, Jossey-Bass Publishers

Mohd. Baharuddin Othman & Khairie Ahmad. 2004. Pengantar komunikasi. Sintok, Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Noraini Ahmad. 2001. Asertif dan komunikasi. Kuala Lumpur, Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.

Tubbs.S.L. 2000. Human communication. McGraw-Hill Higher Education.

 

NEGARA & KEWARGANEGARAAN

Asnarulkhadi Abu Samah. 1997. Kenegaraan Malaysia. Serdang, Universiti Putra Malaysia.

Aziz Deraman, 1975. Masyarakat dan kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur, Kementerian Belia Dan Sukan.

Cheah Boon Kheng. 2002. Malaysia the making of a nation. Singapura, Institute of Southeast Asian Studies.

Fuziah Shaffie. 2000. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur, Fajar Bakti Sdn Bhd.

Mahathir Mohammad. 1991. Vision 2020. Kuala Lumpur, Biro Tatanegara.

Malaysia Kita 1991. Kuala Lumpur, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).

Mardiana & Hasnah. 2000. Pengajian Malaysia. Petaling Jaya, Fajar Bakti Sdn Bhd.

Modul Kewarganegaraan . Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mohamad Idris Saleh 1994. Sejarah pembangunan bangsa dan negara. Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.

Nazaruddin Hj. Mohd. Jali, Ma’rof Redzuan, Asnarulkhadi Abu Samah & Ismail Hj. Mohd. Rashid. 2001. Pengajian Malaysia. Prentice Hall (M) Sdn. Bhd.

Nik Anuar Nik Mahmud, Muhammad Haji Salleh & Abd. Ghapa Harun.2011. Biografi Tun Abdul Razak; negarawan dan patriot. Bangi, Selangor, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Perlembagaan Persekutuan. 1995. Kuala Lumpur, International Law Book Services.

Ruslan Zainuddin, Mohd Mahadee Ismail & Zaini Othman. 2005. Kenegaraan Malaysia. Shah Alam, Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Tun Mohd Salleh Abbas. 2003. Prinsip perlembagaan dan pemerintahan di Malaysia. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wong Khek Seng. 2002. Maklumat lengkap Pengajian Am STPM. Petaling Jaya, Fajar Bakti Sdn. Bhd.